Diagnosoitujen vammojen ja niihin rinnastettavien vaikeuksien huomioiminen arvioinnissa

Kurssin arvioinnissa voidaan ottaa huomioon diagnosoidut vammat ja niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten esimerkiksi lukemis- ja kirjoittamisvaikeus, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista.

Arvioinnissa pyritään käyttämään joustavia arviointimenetelmiä. Lukivaikeuden perusteella ei anneta suoraan pistehyvityksiä, vaan arvioinnissa painotetaan tuntiaktiivisuutta ja aktiivista kotitehtävien suorittamista. Perustelluista syistä kurssisuoritusta voidaan täydentää lisänäytöillä, jotka vaikuttavat kurssin loppuarviointiin. Lisänäyttö voi olla ylimääräinen kotityö (mind map, tiivistelmä, essee, oppimispäiväkirja, museo- ja näyttelykäynti, tutkielma ym.) tai suullinen koe. Oppiaineen opettajat päättävät yhteisistä käytännöistä oppiaineittain. Opiskelijan on esitettävä kurssin alussa opettajalle lääkäriltä tai erityisopettajalta saamansa dokumentti, josta selviää mahdollinen lisänäyttöjen tarve. Dokumentista selviää myös opiskelijan oikeus kokeen erityisjärjestelyihin.

Turun opiskelijain tukisäätiö tarjoaa lukitestauksen maksutta tutkintotavoitteisille opiskelijoille ja Turun ammatti-instituutin kaksoistutkinnon opiskelijoille.